CORONAVIRUS TASKFORCE UP-DATE - Príspevky na udržanie pracovných miest a na pomoc SZČO

KTO MÁ NÁROK NA PRÍSPEVOK

Nárok na príspevok budú mať zamestnávatelia (okrem subjektov verejnej správy), ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu (ďalej len „MS“) na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

 • mali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti a udržia pracovné miesta (1. skupina zamestnávateľov)
 • nemali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovej činnosti ale mali pokles tržby o najmenej 20% a udržia pracovné miesta (2. skupina zamestnávateľov)

Nárok na príspevok budú mať SZČO - okrem SZČO ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer - ktoré v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

 • mali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti
 • nemali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti ale ktorým poklesli tržby o najmenej 20%.

Nárok na príspevok na svojich zamestnancov budú mať SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi, a ktoré v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

 • mali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti a udržia pracovné miesta
 • nemali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti ale mali pokles tržby o najmenej 20% a udržia pracovné miesta.

ZAMESTNÁVATEĽ

Za zamestnávateľa sa na účely poskytnutia príspevku považuje:

 • právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu
 • organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu
 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa zákona o službách zamestnanosti, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky.

ZAMESTNANEC

Za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevku sa považuje zamestnanec v pracovnom pomere.

Nárok na príspevok tak nie je napríklad v prípade:

 • "dohodára"
 • konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu
 • spoločníka, ktorý pre svoju s.r.o. pracuje bez pracovnej zmluvy
 • spolupracujúce osoby (manželka, deti, rodičia, ktorí v zmysle zákona o nelegálnom zamestnávaní nemusia mať uzatvorenú pracovnú zmluvu)
 • osoby pracujúcej na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka (napr. príkazné zmluvy)
 • dobrovoľníka

SZČO

Za SZČO sa na účely poskytnutia príspevku považuje fyzická osoba, ktorá:

 • prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
 • vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 78/1992 Zb.o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákon č. 40/2015 Z. z o audiovízii a pod.
 • vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa zákona č. 105/1990 Zb.o súkromnom podnikaní občanov.

VÝŠKA PRÍSPEVKU PRE 1. SKUPINU ZAMESTNÁVATEĽOV

Zamestnávateľ má nárok na príspevok na každého zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).

Príspevok na jedného zamestnanca je vo výške vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážok v práci, súčasne najviac vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca vyplateného za čas prekážok v práci a súčasne je to suma najviac 1100 eur.

Výnimka: Príspevok za mesiac marec 2020 je v prípade zamestnávateľa, ktorý vyplatil zamestnancom náhradu mzdy za čas prekážok v práci vo výške 60% priemerného zárobku najviac 880 eur.

Príklad

Zamestnávateľ musel od 16. marca 2020 na základe rozhodnutia krízového štábu uzavrieť svoju prevádzku. V prevádzke pracovalo 5 zamestnancov v pracovnom pomere.

Zamestnanec A je od 16. marca do konca marca na OČR.

Zamestnanec B si od 16. marca do 29. marca čerpal starú dovolenku. V dňoch 29. a 30. marca zostal doma na prekážke v práci, pretože zamestnávateľ pre neho nemal prácu, za tieto dva dni dostal náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku a to 100 eur.

Zamestnanec C sa so zamestnávateľom dohodol na práci z domu.

Zamestnanec D mal v dňoch 16. až 20. marca náhradnú prácu, od 23. marca do konca marca zostal doma na prekážke v práci, pretože zamestnávateľ pre neho nemal prácu, za tieto dni dostal náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku a to 350 eur.

Zamestnanec E od 16. marca do konca marca zostal doma na prekážke v práci, pretože zamestnávateľ pre neho nemal prácu, za tieto dni dostal náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku a to 600 eur.

Zamestnávateľ si uplatní príspevok nasledovne.

Na zamestnancov A  a C nárok nie je, lebo za mesiac marec nemali prekážky v práci na strane zamestnávateľa.

Na zamestnanca B si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady, najviac 80% priemerného zárobku, teda 80 eur.

Na zamestnanca D si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady, najviac 80% priemerného zárobku, teda 270 eur.

Na zamestnanca E si uplatní príspevok vo vo výške vyplatenej náhrady, najviac 80% priemerného zárobku, teda 480 eur.

Príklad

Zamestnávateľ musel od 16. marca 2020 na základe rozhodnutia krízového štábu zavrieť svoju prevádzku. V prevádzke pracujú 3 zamestnanci v pracovnom pomere. V mesiaci apríl 2020 to bude vyzerať nasledovne.

Zamestnanec A bude celý apríl na OČR.

Zamestnanec B si bude od 1. apríla do 19. apríla čerpať dovolenku. Zostávajúce dni zostane doma na prekážke v práci, pretože zamestnávateľ pre neho nebude mať prácu, za tieto dni dostane náhradu mzdy vo výške 80% priemerného zárobku (zmena Zákonníka práce) a to 400 eur.

Zamestnanec C počas celého mesiaca apríl zostane doma na prekážke v práci, pretože zamestnávateľ pre neho nebude mať prácu, za tieto dni dostane náhradu mzdy vo výške 80% priemerného zárobku a to 1200 eur.

Zamestnávateľ si uplatní príspevok nasledovne.

Na zamestnanca A nárok nie je, pretože za mesiac apríl nemá prekážky v práci na strane zamestnávateľa.

Na zamestnanca B si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady mzdy a to 400 eur.

Na zamestnanca C si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady mzdy avšak pri sume náhrady mzdy 1200 eur bude príspevok 1100 eur.

VÝŠKA PRÍSPEVKU PRE 2. SKUPINU ZAMESTNÁVATEĽOV A PRE SZČO NA JEJ ZAMESTNANCOV

Zamestnávateľ má nárok na príspevok na každého zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).

Maximálna celková výška príspevku pre jedného zamestnávateľa v druhej skupine zamestnávateľov alebo pre zamestnávateľa, ktorý je SZČO, je 200000 eur mesačne.

Príspevok za marec 2020

Príspevok na jedného zamestnanca je vo výške vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážok v práci, súčasne najviac vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca vyplateného za čas prekážok v práci a súčasne je to najviac suma:

 • 90 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
 • 150 eur pri poklese tržieb o 40% a viac
 • 210 eur pri poklese tržieb o 60% a viac
 • 270 eur pri poklese tržieb o 80% a viac.

Príklad

Zamestnávateľ síce nemusel zavrieť svoju prevádzku ale v marci 2020 u neho došlo v porovnaní s mesiacom marec 2019 k poklesu tržieb o 45%. Zamestnáva spolu 15 zamestnancov, z toho traja boli počas marca doma na prekážkach v práci - ďalší zamestnanci mali prácu, respektíve pracovali z domu. Niekoľko zamestnancov zostalo doma na OČR, jeden bol po návrate zo zahraničia v karanténe.

Tí traja zamestnanci, ktorí zostali doma na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa, dostali za prekážky náhradu mzdy nasledovne.

Zamestnanec A dostal náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku a to 140 eur.

Zamestnanec B dostal náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku a to 220 eur.

Zamestnanec C dostal náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku a to 250 eur.

Zamestnávateľ si uplatní príspevok nasledovne.

Na zamestnanca A si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady, najviac 80% priemerného zárobku a to 112 eur.

Na zamestnanca B vychádza suma vo výške vyplatenej náhrady ale najviac 80% priemerného zárobku = 176 eur avšak pri poklese tržieb o 45% je príspevok najviac 150 eur.

Na zamestnanca C vychádza suma vo výške vyplatenej náhrady ale najviac 80% priemerného zárobku = 200 eur avšak pri poklese tržieb o 45% je príspevok najviac 150 eur.

Príspevok za apríl 2020 a nasledujúce mesiace

Príspevok na jedného zamestnanca je vo výške vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážok v práci, súčasne najviac vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca vyplateného za čas prekážok v práci a súčasne je to najviac suma:

 • 180 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
 • 300 eur pri poklese tržieb o 40% a viac
 • 420 eur pri poklese tržieb o 60% a viac
 • 540 eur pri poklese tržieb o 80% a viac.

Príklad

Zamestnávateľ nemusel zavrieť svoju prevádzku ale v apríli 2020 u neho došlo v porovnaní s mesiacom apríl 2019 k poklesu tržieb o 90%. Zamestnáva spolu 6 zamestnancov, z toho dvaja boli počas apríla celý mesiac doma na prekážkach v práci, dvaja boli časť mesiaca na prekážkach v práci, časť mesiaca pracovali, jeden zamestnanec pracoval z domu, jeden zostal doma na OČR.

Tí štyria zamestnanci, ktorí zostali doma celý mesiac alebo časť mesiaca na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa, dostali za prekážky náhradu mzdy nasledovne.

Zamestnanec A mal prekážky v práci týždeň, za čo dostal náhradu mzdy vo výške 80% priemerného zárobku a to 200 eur.

Zamestnanec B mal prekážky v práci dva týždne, za čo dostal náhradu mzdy vo výške 80% priemerného zárobku a to 450 eur.

Zamestnanec C bol na prekážkach v práci doma celý mesiac, dostal náhradu mzdy vo výške 80% priemerného zárobku a to 700 eur.

Zamestnanec D bol na prekážkach v práci doma celý mesiac, dostal náhradu mzdy vo výške 80% priemerného zárobku a to 900 eur.

Zamestnávateľ si uplatní príspevok nasledovne.

Na zamestnanca A si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady mzdy a to 200 eur.

Na zamestnanca B si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady mzdy a to 450 eur.

Na zamestnanca C si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady mzdy avšak pri sume náhrady mzdy 700 eur a pri poklese tržieb o 90% eur bude príspevok 540 eur.

Na zamestnanca D si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady mzdy avšak pri sume náhrady mzdy 900 eur a pri poklese tržieb o 90% eur bude príspevok 540 eur.

VÝŠKA PRÍSPEVKU PRE SZČO

Príspevok za marec 2020

SZČO má nárok na paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO vo výške odstupňovanej podľa poklesu tržieb:

 • 90 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
 • 150 eur pri poklese tržieb o 40% a viac
 • 210 eur pri poklese tržieb o 60% a viac
 • 270 eur pri poklese tržieb o 80% a viac.

Príklad

SZČO mal v marci 2020 v porovnaní s mesiacom marec 2019 pokles tržieb o 50%. Má nárok na príspevok vo výške 150 eur.

Príspevok za apríl 2020 a nasledujúce mesiace

SZČO má nárok na paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO vo výške odstupňovanej podľa poklesu tržieb:

 • 180 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
 • 300 eur pri poklese tržieb o 40% a viac
 • 420 eur pri poklese tržieb o 60% a viac
 • 540 eur pri poklese tržieb o 80% a viac.

Príklad

SZČO mal v apríli 2020 v porovnaní s priemerom za rok 2019 (pozri ďalej ako je možné určiť pokles tržieb) pokles tržieb o 100% (nemal žiadne príjmy).Má nárok na príspevok vo výške 540 eur.

POKLES TRŽIEB

Pokles tržieb sa posudzuje nasledovne.

Zamestnávateľ, resp. SZČO podnikal v rovnakom mesiaci minulého roka

Pokiaľ zamestnávateľ, resp. SZČO podnikal v rovnakom mesiaci minulého roka (2019), posudzuje sa výška tržieb v aktuálnom mesiaci v porovnaní s výškou tržieb v porovnateľnom mesiaci minulého roka. Napríklad sa porovná marec 2020 a marec 2019, apríl 2020 a apríl 2019, atď.

Príklad

Zamestnávateľ v marci 2019 už podnikal (vznikol povedzme už v roku 1991) a dosiahol za marec 2019 tržbu 40000 eur.

V marci 2020 dosiahol tržbu 5000 eur. Pokles tržieb je 35000/40000 = 87,5%.

Pokiaľ mal zamestnávateľ, resp. SZČO v jednotlivých mesiacoch roka 2019 nerovnomerné (kolísavé) príjmy, napríklad z dôvodu sezónnosti alebo má tzv. silné a slabé mesiace, resp. má tržby nepravidelne len v niektorých mesiacoch, môže posudzovať výšku tržieb v aktuálnom mesiaci v porovnaní s výškou tržieb vypočítanou ako priemer za minulý rok. Voľba metódy zistenia poklesu tržieb (marec 2020 - marec 2019 alebo marec 2020 - priemer za rok 2019) je na rozhodnutí zamestnávateľa, resp. SZČO.

Tento spôsob môže zvoliť aj zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorý začal podnikať v priebehu minulého roka tak, že v rovnakom mesiaci minulého roka ešte nepodnikal (napríklad začal podnikať od septembra 2019).

Príklad

SZČO podnikal v roku 2019 celý rok a mal za celý rok 2019 tržbu 12000 eur. Priemerná tržba na mesiac bola 1000 eur.

V marci 2020 mal tento SZČO tržbu 650 eur. Pokles tržieb je 350/1000 = 35%.

Príklad

SZČO začal podnikať od 5. októbra 2019. Za rok 2019 mal tržbu 6000 eur. Priemerná tržba na mesiac bola 2000 eur.

V marci 2020 mal tento SZČO tržbu 1500 eur. Pokles tržieb je 500/2000 = 25%.

Zamestnávateľ, resp. SZČO nepodnikal v rovnakom mesiaci minulého roka

Pokiaľ zamestnávateľ, resp. SZČO nepodnikal v rovnakom mesiaci minulého roka (2019), teda podnikať začal až po tomto mesiaci posudzuje sa výška tržieb v aktuálnom mesiaci v porovnaní s výškou tržieb v mesiaci február 2020.

Pokiaľ zamestnávateľ, resp. SZČO nepodnikal v rovnakom mesiaci minulého roka (2019), teda podnikať začal až po tomto mesiaci a začal podnikať ešte počas minulého roka, môže si zvoliť aj spôsob porovnania tržieb v aktuálnom mesiaci s výškou tržieb vypočítanou ako priemer za minulý rok - viď vyššie.

Príklad

SZČO začal podnikať od 1. januára 2020. Vo februári 2020 dosiahol tržbu 400 eur.

V marci 2020 dosiahol tržbu 200 eur. Pokles tržieb je 200/400 = 50%.

PODMIENKY

Oprávnené obdobie

Odo dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok (najskôr od 12. marca 2020) do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva zrušené.

Mimoriadna situácia podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia alebo núdzový stav alebo výnimočný stav podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzový stav vyhlásená vládou SR (predpoklad do konca mája 2020).

Podmienkou pre poskytnutie príspevku pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom je:

 • vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku (výnimkou je marec 2020 a zamestnávatelia, ktorí podľa platných kolektívnych zmlúv vyplatili zamestnancom náhradu mzdy vo výške 60% priemerných zárobkov)
 • záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom/cami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce
 • predložiť údaj o stave zamestnancov k 31.3.2020
 • k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach (vzťahuje sa aj na SZČO).

Skutočnosti, ktoré preukazuje zamestnávateľ, resp. SZČO čestným vyhlásením:

1. vyplatenie náhrady mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca,

2. záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom/cami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce,

3. splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti

4. má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu,

5. má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

6. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,

7. nemá voči úradu splatné finančné záväzky,

8. nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,

9. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,

10. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu;

11. že nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach,

12. pokles tržieb v prípade zamestnávateľov a SZČO, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby.

Všetky skutočnosti, ktoré žiadateľ preukazuje čestným prehlásením, budú predmetom následných kontrol.

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2020.

Maximálna celková výška príspevku pre jedného žiadateľa je 800000 eur na obdobie realizácie projektu.

Žiadosti o príspevok sa začnú postupne podávať od pondelka 6. apríla, prednosť budú mať zamestnávatelia v prvej skupine, platby sa budú posielať postupne od 15. apríla