CORONAVIRUS TASKFORCE UP-DATE - O príspevok budú môcť žiadať aj zamestnávatelia, ktorí sú „podnikom v ťažkostiach“ 23.04.2020, 15:00

Nižšie uvedené informácie sú všeobecnej povahy a nemusia zohľadňovať špecifické podmienky Vášho prípadu. Pre právne poradenstvo týkajúce sa Vášho špecifického prípadu sa na nás, prosím, neváhajte obrátiť.

Upozorňujeme, že obsah uvedený nižšie je aktuálny k dnešnému dňu, t. j. 23.04.2020, 15:00 hod. V prípade zmien, budeme obsah aktualizovať.

Európska komisia schválila 21. apríla 2020 navrhovanú schému štátnej pomoci podľa projektu „Prvá pomoc“ na zachovanie pracovných miest a podporu samostatne zárobkovo činných osôb postihnutých pandémiou koronavírusu.

Za účelom, aby mohli o pomoc žiadať aj podniky, ktoré boli k 31. 12. 2019 v ťažkostiach, Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „Ministerstvo práce“) požiadalo Európsku komisiu o výnimku a túto podmienku z projektu vypustiť. Európska komisia vypustenie podmienky umožnila a povolila čerpanie príspevku aj podnikom v ťažkostiach. 

Schválená schéma štátnej pomoci teda túto podmienku neobsahuje a o príspevky na mzdy zamestnancov tak môžu žiadať aj zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávatelia), ktorí boli k 31. decembru 2019 podnikom v ťažkostiach. 

Uvedená výnimka však pre SZČO, ktoré zamestnávatelia nie sú, platí aj naďalej. Jedná sa o SZČO, ktoré podávajú žiadosti o príspevok v druhej skupine, t. j. podľa opatrenia 2.