CORONAVIRUS TASKFORCE UP-DATE - Novela Zákonníka práce prijatá v NR SR dňa 09.06.2020

Nižšie uvedené informácie sú všeobecnej povahy a nemusia zohľadňovať špecifické podmienky Vášho prípadu. Pre právne poradenstvo týkajúce sa Vášho špecifického prípadu sa na nás, prosíme, neváhajte obrátiť.

Dňa 09.06.2020 Národná rada SR prijala v skrátenom legislatívnom konaní vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov („Zákonník práce“). 

Novela Zákonníka práce bola prijatá z podnetu zamestnávateľov, predovšetkým z automobilového priemyslu. Zamestnávatelia v podnetoch upozornili na ohrozenú skupinu zamestnancov, ktorých pracovný pomer na dobu určitú skončí v najbližšej dobe a jeho predĺženie alebo opätovné dohodnutie je vylúčené v dôsledku limitujúcich ustanovení Zákonníka práce o maximálnej dĺžke trvania pracovného pomeru na dobu určitú a maximálnom počte predĺžení a opakovaných uzavretí takéhoto typu pracovného pomeru. Zamestnávatelia vysvetlili, že si v ekonomicky náročných časoch nemôžu dovoliť zamestnať takýchto zamestnancov na dobu neurčitú a z toho dôvodu sú nútení ich prepustiť.

Novela reflektuje uvedenú situáciu tým spôsobom, že rozširuje možnosti predĺženia a opätovného dohodnutia pracovného pomeru na dobu určitú nad štandardný zákonný rámec obsiahnutý v § 48 Zákonníka práce.

Podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce: „Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť  v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.“ 

Novela dopĺňa do prechodných ustanovení Zákonníka práce § 252o, ktorý umožňuje:

  • predĺžiť pracovný pomer na dobu určitú, ktorý má skončiť v čase medzi dňom účinnosti novely a dňom uplynutia 2 mesačnej doby po odvolaní mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 , ešte jedenkrát a najviac o 1 rok bez ohľadu na obmedzenia uvedené v citovanom § 48 ods. 2 Zákonníka práce,
  • opätovne dohodnúť na dobu určitú pracovný pomer, ktorý skončil v čase medzi vyhlásením mimoriadnej situácie (12.03.2020) a dňom uplynutia 2 mesačnej doby po odvolaní mimoriadnej situácie, ešte jedenkrát a najviac na 1 rok bez ohľadu na obmedzenia uvedené v citovanom § 48 ods. 2 Zákonníka práce. K takémuto opätovnému dohodnutiu pracovného pomeru na dobu určitú musí dôjsť najneskôr do uplynutia 2 mesiacov po odvolaní mimoriadnej situácie.

V prípade, ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov (t.j. odborové organizácie, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník), je zamestnávateľ povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú podľa § 252o Zákonníka práce prerokovať s týmito zástupcami zamestnancov. Ak by k takémuto prerokovaniu nedošlo, predĺžený alebo opätovne dohodnutý pracovný pomer by síce bol platný, avšak považoval by sa za pracovný pomer na neurčitý čas.

Príklady:

  • Pracovný pomer na dobu určitú má skončiť k 30.06.2020 a podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce ho nemožno ďalej predĺžiť, napr. pretože by presiahol 2 roky alebo už bol predtým 2 krát predĺžený.

Na základe predmetnej novely sa bude môcť zamestnávateľ dohodnúť so zamestnancom na dodatku k pracovnej zmluve, ktorým sa predĺži určitá doba trvania pracovného pomeru tohto zamestnanca. Predĺženie v danom príde môže byť maximálne do 30.06.2021. Dodatok k pracovnej zmluve týkajúci sa predĺženia doby trvania pracovného pomeru je potrebné uzavrieť pred skončením doby určitej dohodnutej v pracovnej zmluve.

  • Pracovný pomer na dobu určitú skončil ku dňu 31.05.2020. Podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce sa zamestnávateľ a zamestnanec nemohli dohodnúť na predĺžení ani opätovnom uzavretí pracovného pomeru na dobu určitú, napr. pretože predchádzajúci pracovný pomer na dobu určitú už trval 2 roky alebo už bol 2 krát predĺžený alebo 2 krát opätovne dohodnutý. 

Odo dňa účinnosti predmetnej novely, avšak najneskôr do uplynutia 2 mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie, bude môcť zamestnávateľ opätovne uzavrieť so zamestnancom pracovnú zmluvu na dobu určitú aj v tomto prípade. Doba trvania tohto opätovne dohodnutého pracovného pomeru na dobu určitú môže byť maximálne 1 rok. Deň nástupu do práce tohto opätovného pracovného pomeru na dobu určitú môže byť aj po uplynutí 2 mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie. Podstatné je, aby zmluvné strany najneskôr v tejto 2 mesačnej lehote uzavreli zmluvu. 

Pre úplnosť uvádzame, že Zákonník práce v § 48 ods. 4 a ods. 6 upravuje výnimočné prípady, v ktorých je možné dohodnúť pracovný pomer na dobu určitú nad štandardný rozsah uvedený v § 48 ods. 2 Zákonníka práce. Tieto výnimky nie sú predmetnou novelou dotknuté. Novela sa taktiež netýka agentúrnych zamestnancov, pre ktorých neplatia obmedzenia § 48 ods. 2 Zákonníka práce.


  1Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi, t.j. deň nástupu do práce podľa opätovne dohodnutej pracovnej zmluvy na dobu určitú bude skôr, ako uplynie 6 mesiacov od skončenia predchádzajúceho pomeru na dobu určitú. 

  2Dňa 10.06.2020 nadobudlo účinnosť uznesenie vlády SR č. 147/2020 Z.z., v zmysle ktorého mimoriadna situácia vyhlásená od 12.03.2020 trvá aj po skončení núdzového stavu. Dátum skončenia mimoriadnej situácie zatiaľ nie je známy. Pre určenie momentu odvolania mimoriadne situácie bude rozhodujúci deň účinnosti príslušného uznesenia vlády SR.