CORONAVIRUS TASKFORCE UP-DATE - Nariadenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Od 15.10.2020 platí nové nariadenie Úradu verejného zdravotníctva SR sp. zn.: OLP/8326/2020, na základe ktorého boli prijaté nasledovné obmedzenia:

 • uzatvárajú sa všetky nasledovné zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská vrátane akvaparkov, wellness prevádzky (sauny, vírivky, kúpele, zábaly), fitness centrá, prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení (kiná, divadlá)
 • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15m² z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov (a teda obslužné plochy a skladové plochy sa do tejto výmery nezarátavajú), pričom sa to nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby; toto obmedzenie zároveň neplatí pre exteriérové časti prevádzok verejného stravovania, ak je zabezpečený odstup 2 metre medzi stolmi
 • prevádzky verejného stravovania (aj v obchodných domoch) musia obmedziť otváracie hodiny do 22:00 hod. s výnimkou donáškových služieb alebo výdaja pokrmov cez okienko, pričom pokrmy a nápoje môžu podávať iba ako odber so sebou
 • pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiéri prevádzky (vrátane v priestoroch obchodného domu), len v exteriéri
 • do priestorov obchodných domov môžu vstúpiť iba osoby s telesnou teplotou 37°C  s tým, že počet zákazníkov v obchodnom dome v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15m² z predajnej plochy všetkých prevádzok v obchodnom dome určenej pre zákazníkov
 • v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. sa umožňuje vstup do predajní potravín a drogérií výlučne osobám nad 65 rokov
 • zakazujú sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb
 • jedinú výnimku majú podujatia, na ktorých budú všetci účastníci v dobe začiatku podujatia disponovať negatívnym testom na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín - podujatia sa musia oznámiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom s uvedením času a miesta konania 

Vyššie uvedený zákaz sa nevzťahuje na: 

 • výkon obradu krstu, pohrebného obradu, sobášneho obradu
 • zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci
 • na výkon podujatí nevyhnutných s priebehom súťaží hokej (TIPOS extraliga, ICE HOCKEY LEAGUE), futbal (FORTUNA Liga), hádzaná (SLOVNAFT Handball Extraliga, MOL Liga), volejbal (Extraliga muži a ženy), basketbal (Slovenská basketbalová liga, Extraliga ženy)

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu prijať osobitné opatrenie pre jednotlivé okresy.