CORONAVIRUS TASKFORCE UP-DATE - Dotácia na nájomné – 11.06.2020, 10:00

Nižšie uvedené informácie sú všeobecnej povahy a nemusia zohľadňovať špecifické podmienky Vášho prípadu. Pre právne poradenstvo týkajúce sa Vášho špecifického prípadu sa na nás, prosím, neváhajte obrátiť.

Upozorňujeme, že obsah uvedený nižšie je aktuálny ku dňu 11.06.2020, 10:00 hod. Podmienky pre poskytnutie dotácie na nájomné sa môžu meniť. V prípade zmien, budeme obsah aktualizovať.

 

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, na základe ktorej budú mať prevádzky, ktoré museli byť pre koronakrízu zatvorené alebo významne obmedzili svoju činnosť, možnosť získať štátnu pomoc vo forme dotácie na nájomné.

Schéma štátnej pomoci vo forme dotácie na nájomné musí byť schválená Európskou komisiou. Následne bude realizovaná zo strany Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Nižšie nájdete prehľad základných informácií ohľadom poskytnutia dotácie na nájomné:

 

A. Komu a za aké obdobie sa dotácia bude poskytovať?

Dotácie sú poskytované na úhradu nájomného za predmet nájmu, ktorého užívanie bolo na základe opatrení štátnych orgánov alebo zriaďovateľov škôl:

  • znemožnené uzavretím,
  • znemožnené prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach,
  • podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti,

inak povedané, ak bolo užívanie predmetu nájmu jedným z uvedených dôvodov sťažené.

Obdobie, počas ktorého mali prevádzky Sťažené užívanie, zákon vo všeobecnosti označuje ako Obdobie sťaženého užívania, a môže byť pre rôzne typy prevádzok odlišný. Zodpovedať bude dobe platnosti obmedzujúcich opatrení.

B. Čo sa považuje za predmet nájmu?

Predmetom nájmu môžu byť nebytové priestory, ktoré nájomca využíva na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb konečným spotrebiteľom, alebo trhové miesto. K nebytovým priestorom patria aj obslužné priestory (zázemie, sklady a pod.). Z dotácií sú teda vylúčené kancelárske priestory.

Dotácie sa vzťahujú na nájmy, ktoré vznikli najneskôr 1. februára 2020.

C. Výška zľavy = výška dotácie

Dotácia sa poskytuje v rovnakej výške, v akej sa prenajímateľ vzdá časti nájomného a dohodne sa s nájomcom na zľave. Najvyššia možná dotácia je tak 50 %, pri 50 % zľave z nájomného. Tento prípad je zákonom preferovaný, keďže úplne oslobodzuje nájomcu od platenia nájomného za Obdobie sťaženého užívania. Dohoda, ktorou prenajímateľ odpustí časť nájomného za Obdobie sťaženého užívania je hlavným predpokladom poskytnutia dotácie.

D. Čo, keď bude poskytnutá zľava nižšia ako 50 %?

V prípade, ak prenajímateľ poskytne nájomcovi zľavu menšiu ako 50%, alebo neposkytne žiadnu zľavu, môže nájomca zvyšné nájomné (po odčítaní zľavy a dotácie) za Obdobie sťaženého užívania uhrádzať prenajímateľovi v 48 rovnakých mesačných splátkach. Ak nájomca už nájomné uhradil, môže uhradiť nájomné za iné rovnako dlhé obdobie (ako je Obdobie sťaženého užívania) opäť v rámci 48 rovnakých splátok.

Okrem toho počas plnenia v splátkach nie je prenajímateľ (ani jeho právny nástupca) oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak takéto zvýšenie nebolo dohodnuté pred 1.2.2020. Indexácií dohodnutých pred týmto dátumom sa tak zákaz jednostranného zvyšovania nájomného nedotkne.

E. Kto podáva žiadosť?

Žiadosť o dotáciu podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na svoj vlastný účet. Pri prenajímateľovi nie je dôležité, či je fyzickou osobou alebo právnickou, podnikateľom alebo nepodnikateľom. Nájomca však z povahy veci musí byť podnikateľ (FO či PO) a musí poskytnúť prenajímateľovi potrebnú súčinnosť.

Žiadosť sa má podávať elektronicky prostredníctvom formulára. Ak tento formulár podpíšu spoločne zaručeným elektronickým podpisom prenajímateľ aj nájomca, nahrádza dohodu o zľave a odpustení nájomného. Ak formulár podpisuje len prenajímateľ, dohodu je potrebné k formuláru priložiť. Obe strany musia uviesť aj osoby, ktoré sú oprávnené na prístup do ich elektronickej schránky.

Dotácia je poukázaná priamo prenajímateľovi. Nájomcov účet sa v žiadosti ani neuvádza.

F. Dodatky bez vplyvu na dotáciu

Návrh počíta aj s prípadmi, keď sa prenajímateľ s nájomcom medzičasom už dohodli na znížení nájomného, prípadne jeho odpustení. Akékoľvek úpravy nájomného alebo iné zmeny, ku ktorým strany pristúpili po 12. marci 2020, nemajú vplyv na dotáciu a do úvahy sa berie výška nájomného pred takouto úpravou.

G. Už uhradené nájomné

Ak nájomca už uhradil nájomné za Obdobie sťaženého užívania (alebo jeho časť), dotácia sa môže poskytnúť za ekvivalentné obdobie v budúcnosti, a to opäť vo výške poskytnutej zľavy.

H. SPN, VPN, DPH a obratové nájomné

Dotácia sa poskytuje iba na nájomné, netýka sa spoločných prevádzkových nákladov, vlastných prevádzkových nákladov, obratového nájomného, ani DPH, ak je nájomca platiteľom DPH. V prípade, ak sa nájomné a SPN a/alebo VPN platia spolu bez rozlíšenia jednotlivých položiek, zákon predpokladá, že SPN a VPN predstavujú spolu 5% z nájomného.

I. Ďalšie podmienky žiadosti

Splnenie časti ďalších zákonných podmienok (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, nájomca bez exekúcií, bez porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania, bez nedoplatkov na sociálnom a zdravotnom poistení) sa automaticky bez ďalšieho prezumuje, zatiaľ čo iné (konkurz, neexistencia zákazu prijímať dotácie a subvencie z verejných rozpočtov aj z EÚ fondov) sa preukazujú vyhlásením. Špecifickou požiadavkou je preukázanie konečného užívateľa výhod nájomcu, ak výška dotácie prekročí 100 000 EUR.

J. Podnájom

Pre podnájom sa uplatnia všetky vyššie uvedené podmienky a kritériá rovnako.

K. Obmedzenie výpovede z nájmu

Obmedzenie výpovede sa vzťahuje len na neplatenie nájomného za Obdobie sťaženého užívania, keďže toto nájomné bude splatné až počas nasledujúcich 48 mesiacov (ak si nájomca s prenajímateľom nedohodnú inú splatnosť). Ostatné výpovedné dôvody nie sú novým zákonom dotknuté, to platí aj pre prípadné odstúpenie. Výpoveď z dôvodu neplatenia SPN alebo nájomného za iné obdobie je možná. Stále ale platí už skôr prijaté obmedzenie výpovede za neplatenie nájomného a SPN splatných od 1.4. do 30.6.2020