CORONAVIRUS TASKFORCE UP-DATE - Dočasná ochrana podnikateľov a mimoriadny odklad exekúcií 27.04.2020, 15:00

Nižšie uvedené informácie sú všeobecnej povahy a nemusia zohľadňovať špecifické podmienky Vášho prípadu. Pre právne poradenstvo týkajúce sa Vášho špecifického prípadu sa na nás, prosím, neváhajte obrátiť.

Upozorňujeme, že obsah uvedený nižšie je aktuálny k dnešnému dňu, t. j. 27.04.2020, 15:00 hod. V prípade zmien, budeme obsah aktualizovať.

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 62/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, ktorá upravuje dočasnú ochranu podnikateľov prevádzkujúcich podnik pred negatívnymi následkami šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19.

Účelom novely zákona je pomoc podnikateľom zasiahnutým šírením pandémie koronavírusu.  Poskytnutím dočasnej ochrany má dôjsť k vytvoreniu predpokladov pre životaschopnosť a zdravé prevádzkovanie podniku po ukončení pandémie koronavírusu. 

Pre účely poskytnutia dočasnej ochrany sa podnikateľom rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a zároveň jej oprávnenie podnikať vzniklo pred 12. marcom 2020 (ďalej len „podnikateľ“),

Žiadosť o dočasnú ochranu

Podnikateľ môže požiadať príslušný súd o dočasnú ochranu od 12. mája 2020. Príslušným súdom na účely poskytnutia dočasnej ochrany sú: 

 • Okresný súd Trnava (obvod Krajského súdu v Trnave a Krajského súdu v Bratislave),
 • Okresný súd Žilina (obvod Krajského súdu v Žiline a Krajského súdu v Trenčíne),
 • Okresný súd Banská Bystrica (obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a Krajského súdu v Nitre),
 • Okresný súd Prešov (obvod Krajského súdu v Prešove a Krajského súdu v Košiciach).

Náležitosti žiadosti

Podnikateľ podá žiadosť prostredníctvom určeného formulára, ktorý bude zverejnený na stránke Ministerstva spravodlivosti. Súčasťou žiadosti o dočasnú ochranu je aj čestné vyhlásenie, v ktorom podnikateľ vyhlasuje, že spĺňa všetky predpoklady pre poskytnutie dočasnej ochrany, a to, že: 

 • v rámci podnikania podnikateľa došlo k zvýšeniu pohľadávok po lehote splatnosti alebo k značnému poklesu tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019, ktoré podstatne ohrozujú prevádzkovanie podniku podnikateľa
 • podnikateľ nebol v úpadku k 12. marcu 2020
 • ku dňu podania žiadosti nie je voči podnikateľovi vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia a neexistujú dôvody na jeho zrušenie
 • k 12. marcu 2020 vo vzťahu k nemu neprebiehalo exekučné konanie pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti
 • vo vzťahu k podniku, veci alebo právu, ktorý patrí do majetkovej hodnoty podniku podnikateľa, nebol k 12.marcu 2020 začatý výkon záložného práva 
 • v kalendárnom roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje, alebo následky takýchto úkonov odstránil
 • v kalendárnom roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 neurobil iné opatrenie ohrozujúce jeho finančnú stabilitu alebo jeho následky odstránil
 • vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť ukladania účtovných závierok

Účinky poskytnutia dočasnej ochrany:

 • ochrana pred veriteľskými návrhmi na vyhlásenie konkurzu
 • odklad povinnosti podať sám na seba návrh na konkurz
 • prerušenie exekúcií po 12. marci 2020 (ak ide o záväzky vyplývajúce z podnikateľskej činnosti)
 • nemožnosť začatia výkonu záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku
 • zákaz započítania spriaznených pohľadávok
 • zákaz ukončenia kontraktov zmluvnými partnermi pre omeškanie, ktoré nastalo od 12. marca do 12. mája 2020 súvisiaceho s pandémiou a neohrozujúceho zmluvného partnera, to neplatí, ak by druhá zmluvná strana bezprostredne ohrozila prevádzkovanie svojho podniku
 • predĺženie lehôt na odporovateľnosť právnych úkonov a na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou
 • možnosť prednostne hradiť záväzky súvisiace s udržaním prevádzky podniku

Prijaté opatrenie by malo trvať do 1. októbra 2020, pričom vláda ho môže predĺžiť, najdlhšie však do konca roka 2020.

Ustanovenia o dočasnej ochrane sa nevzťahujú na vybrané finančné inštitúcie, napríklad banky, poisťovne, zdravotné poisťovne, a pod. 

Mimoriadny odklad exekúcií

Prijatá novela zákona č. 62/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, zavádza aj zmeny v oblasti exekúcii. 

Konkrétne ide o možnosť povinného požiadať súdneho exekútora o odklad exekúcie až na 6 mesiacov, maximálne však do 1. decembra 2020. Počas odkladu exekúcie môže súdny exekútor aj naďalej vykonávať úkony smerujúce k zabezpečeniu majetku podliehajúceho exekúcii. 

O odklad je možné požiadať iba v exekučný konaniach, ktoré začali po 12. marci 2020. Odklad nebude povolený v nasledujúcich prípadoch:

 •  ide o  opätovný odklad, 
 • povinnému už boli povolené splátky
 • exekúcia na vymoženie výživného 
 • exekúcia na splnenie inej ako peňažnej povinnosti 

Povinný musí k žiadosti o odklad exekúcie pripojiť vyhlásenie, že v dôsledku šírenia pandémie koronavírusu došlo k prechodnému poklesu príjmov a neodkladná exekúcia by mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky. K žiadosti musí byť pripojené aj vyhlásenie o majetku.