CORONAVIRUS TASKFORCE UP-DATE - Aktuálne prijaté opatrenia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky má prijať legislatívne opatrenia pre posunutie povinných zdravotných prehliadok zamestnancov v súvislosti s prácou.

Všetky ministerstvá Slovenskej republiky majú povinnosť identifikovať zákonné lehoty a prijať opatrenia pre ich neplynutie. Tieto lehoty sa netýkajú splatnosti pohľadávok a lehôt voči štátu. Uvedenú záležitosť bude riešiť konkrétne Ministerstvo financií Slovenskej republiky dnes.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky má prijať opatrenie, na základe ktorého dôjde k zatvoreniu predajní potravín, mäsiarní, predajní zeleniny a ovocia, drogérií, trafík, či obchodov s krmivom pre zvieratá, každú nedeľu, za účelom sanitácie priestorov predajní.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky má prijať opatrenie, ktorým určí špeciálne otváracie hodiny (9:00 – 12:00 hod.) pre seniorov (nad 65 rokov) vo všetkých prevádzkach podľa bodu vyššie. Uvedené bude platiť od pondelka do soboty. Kontrolu dodržiavania má vykonávať polícia. Sankciou môže byť aj úplné zatvorenie samotnej prevádzky. O otvorení ďalších prevádzok bude vláda rokovať na najbližšom zasadnutí krízového štábu, ktorý bude v stredu.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky má schváliť legislatívu týkajúcu sa:

  • výnimky zo zákazu pre poskytovanie služieb pre notárov a advokátov,
  • neplynutia zákonných lehôt (vo vzťahu k súdnym konaniam a uplatňovaní nárokov) od 12.03.2020 (t. j. aj spätne) do 30.04.2020,
  • rozhodovania právnických osôb per rollam,
  • obmedzenia výkonu dražby majetku a výkonu záložného práva.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky má prijať opatrenie, ktorým ustanoví každému povinnosť nosiť rúško mimo svojho bydliska.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky má prijať opatrenie, na základe ktorého od 30.03.2020 bude pri vstupe do obchodov, úradov, fabrík zavedené meranie teploty.