CbC Správa

Veríme, že sa k Vám dostali informácie v súvislosti so zavedením automatickej výmeny správ na účely transferového oceňovania známej ako Country-by-Country Reporting („CbC Správy“), chceli by sme Vám dať do pozornosti, že Vašej spoločnosti môže vzniknúť oznamovacia povinnosť v súvislosti s novozavedenými CbC správami (viď. otázka 1 nižšie pre účely zistenia, či Vám vzniká oznamovacia povinnosť).

Oznamovacia povinnosť musí byť splnená už do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie (príp. predĺženej lehoty), za ktoré sa CbC Správa podáva t.j. za zdaňovacie obdobia začínajúce od 1.1.2016. Oznamovacia povinnosť tak pri zdaňovacom období 2016 bude vznikať do 31.3.2017 (príp. predĺženej lehoty). Ak je zdaňovacím obdobím hospodársky rok začínajúci od 1.1.2016, uplatní sa pre účely oznámenia zodpovedajúca lehota na podanie daňového priznania za príslušný hospodársky rok.

V prípade, že Vašej Spoločnosti vzniká oznamovacia povinnosť sme pripravení Vám pomôcť pri príprave oznámenia a splnení si oznamovacej povinnosti.

Za účelom zistenia, či Vašej Spoločnosti vzniká oznamovacia povinnosť v súvislosti s CbC Správami je potrebné zistiť:

 

  1. Je Vaša Spoločnosť (slovenský daňový rezident, slovenská organizačná zložka alebo stála prevádzkareň) súčasťou nadnárodnej skupiny, ktorej konsolidované výnosy za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (2015) dosiahli aspoň 750 mil. eur? Ak áno, vzniká Vašej spoločnosti oznamovacia povinnosť v súvislosti s CbC Správami do lehoty na podanie daňového priznania (príp. predĺženej lehoty) za zdaňovacie obdobie začínajúce od 1.1.2016.
  2. Ak je odpoveď na prvú otázku kladná, je v rámci Vašej nadnárodnej skupiny spoločnosť, ktorá bude CbC Správu za rok 2016 podávať? Pre účely splnenia si Vašej oznamovacej povinnosti je potrebné získať podrobnosti o podávajúcej spoločnosti a to: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo spoločnosti a štát, v ktorom je táto spoločnosť rezidentom na daňové účely.
  3. Ak patríte do nadnárodnej skupiny podľa otázky 1 avšak žiadna spoločnosť vo Vašej skupine nebude podávať CbC správu za rok 2016 je potrebné zistiť, ktorá spoločnosť v rámci Vašej nadnárodnej skupiny je tzv. hlavný materský subjekt a kde je táto spoločnosť rezidentom pre daňové účely (hlavný materský podnik je spoločnosť, ktorá vlastní priamo alebo nepriamo taký podiel v inej/iných spoločnostiach Vašej skupiny, na základe ktorého jej vzniká povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku skupiny a zároveň spoločnosť, v ktorej žiadna iná spoločnosť vo Vašej skupine nemá vlastnícky podiel).

Ak budete mať záujem o asistenciu pri uvedenej oznamovacej povinnosti zo strany Mazars, prosíme o čo najskoršiu odpoveď a poskytnutie odpovedí na vyššie uvedené otázky. V prípade otázok k vyššie uvedenému kontaktujte spoločnosť Mazars.