Patrícia Jurčák Filadelfiová

T + 421 2 52 44 21 81 
F + 421 2 52 44 21 82
patricia.filadelfiova@bartosiksvaby.sk

Patrícia Filadelfiová ukončila magisterské štúdium práva v roku 2010. V advokátskej kancelárii Bartošík Šváby pôsobí od roku 2016 ako asociovaná advokátka. Venuje sa najmä obchodnému právu, občianskemu právu a právu duševného vlastníctva.

Patrícia hovorí plynule anglicky a nemecky.


Praktické skúsenosti

 • poskytovanie právnych služieb slovenským a medzinárodným klientom v oblasti obchodných zmluvných vzťahoch (tvorba, realizácie, uplatňovanie nárokov)
 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva v oblasti práva duševného vlastníctva, predovšetkým autorského práva, ochranných známok, dizajnov a nekalej súťaže
 • príprava analýz a stanovísk v oblasti mediálneho práva so zameraním na reklamu
 • príprava komplexnej zmluvnej dokumentácie v oblasti prepravy a zasielateľstva
 • príprava a pripomienkovanie všeobecných obchodných podmienok v súvislosti s predajom tovaru cez internet
 • právne poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností v súvislosti s ich zakladaním a zmenami v rôznych typoch spoločností
 • právne poradenstvo v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie a zastupovanie veriteľov v týchto konaniach

Vzdelanie

 • University of Edinburgh, School of Law, 2011 (LL.M)
 • Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, 2010 (Mgr.)
 • Študijný pobyt World Intellectual Property Organization, Ženeva, júl- august 2014
 • Študijný pobyt Universität Wien, Juridicum 2009