Michal Kilian

T + 421 2 52 44 21 81 
F + 421 2 52 44 21 82
michal.kilian@bartosiksvaby.sk

Michal Kilian ukončil magisterské štúdium práva v roku 2010. V advokátskej kancelárii Bartošík Šváby pôsobí od roku 2015 ako asociovaný advokát. Právne poradenstvo poskytuje klientom v slovenskom a anglickom jazyku predovšetkým v oblasti obchodného práva, občianskeho práva (vrátane nájomných vzťahov) a energetiky.

Michal komunikuje plynule anglicky.


Praktické skúsenosti

 • participácie na právnych auditoch a prípravách zmluvných dokumentácií v súvislosti s akvizíciami spoločností pôsobiacich na Slovensku v oblasti energetiky, farmaceutického priemyslu, stavebníctva či real estate
  poskytovanie právneho poradenstva klientom v oblasti energetiky (najmä v súvislosti distribúciou a dodávkami plynu a dodávkami plynu a elektriny), ako aj vecnej regulácie v oblasti plynárenstva
 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva v oblasti práva verejného obstarávania uchádzačom vo verejnom obstarávaní, ako aj verejným obstarávateľom / obstarávateľom
 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva klientovi v súvislosti s likvidáciou slovenskej obchodnej spoločnosti (so zahraničnou účasťou)
 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti práva obchodných spoločností - korporátne zmeny v rôznych typoch obchodných spoločností a príprava súvisiacej dokumentácie (zakladacie dokumenty, stanovy, uznesenia orgánov spoločností, zápisnice zo zasadnutí orgánov spoločností a pod.), participácie na prípravách zmlúv o prevode obchodných podielov, akcionárskych zmlúv, zmlúv o prevode podnikov
 • príprava právnej dokumentácie pre klientov z oblasti pracovného práva v súvislosti so vznikom, zmenou a zánikom pracovnoprávnych vzťahov (vrátane nárokov z nich vyplývajúcich), ako aj príprava právnych analýz v oblasti pracovného práva
 • príprava komplexnej zmluvnej dokumentácie v súvislosti nadobudnutím a skladovaním hmotných rezerv a  poskytovanie právneho poradenstva klientovi v oblasti správneho práva v súvislosti s prenájmom a prevádzkovaním skladovacích zariadení
 • príprava právnych stanovísk pre klientov v oblasti obchodného, občianskeho a správneho práva
 • poskytovanie právneho poradenstva zahraničnému klientovi pri úprave všeobecných obchodných podmienok v súvislosti s predajom tovaru
 • poskytovanie právneho poradenstva klientovi ako prenajímateľovi obchodného centra v Bratislave v súvislosti s vlastníctvom obchodného centra a úpravou nájomných vzťahov

Vzdelanie

 • člen Slovenskej advokátskej komory od roku 2015 (advokát)
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Fakulta práva, Košice, 2014 (JUDr.)
 • Vrije Universiteit Amsterdam, Fakulta práva, Amsterdam, Holandsko, 2010 - 2011 (LL.M)
 • Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, 2005 – 2010 (Mgr.)
 • Ženeva - UNOG, UNCTAD, WIPO, ILO, WTO a ICRC prezentácie organizované v spolupráci s fakultou práva Vrije Universiteit Amsterdam, Ženeva, Švajčiarska konfederácia, účastník prezentácií, január 2011
 • TOEFL certifikát, 2009
 • študijný pobyt na International Language Academy of Canada, Toronto, Kanada, júl - október 2009