Hana Imrichová

T + 421 2 52 44 21 81 
F + 421 2 52 44 21 82
hana.imrichova@bartosiksvaby.sk

Hana Imrichová ukončila magisterské štúdium práva v roku 2012. V advokátskej kancelárii Bartošík Šváby pôsobí od roku 2018 ako asociovaná advokátka. Právne služby poskytuje slovensky a anglicky hovoriacim klientom najmä v oblasti obchodných transakcií, ako sú fúzie a akvizície, ale aj v oblasti práva obchodných spoločností a práva nehnuteľností.

Hana komunikuje plynule anglicky.


Praktické skúsenosti

  • právne poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností – zakladanie a zmeny rôznych typov obchodných spoločností, príprava súvisiacej dokumentácie, zmluvy o prevode obchodných podielov, likvidácia obchodných spoločností, akcionárske dohody, atď.
  • právne služby v oblasti obchodných transakcií – právny audit a príprava zmluvnej dokumentácie predovšetkým v súvislosti s fúziami a akvizíciami
  • právne poradenstvo v oblasti práva nehnuteľností – prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, nájomné zmluvy, zriaďovanie a zánik vecných bremien
  • príprava právnych rozborov z oblasti obchodného, občianskeho a bankového práva
  • právne analýzy v oblasti mediálneho práva so zameraním na reklamu liekov a tabakových výrobkov
  • právne poradenstvo v oblasti farmaceutického práva so zameraním na cenovú reguláciu liekov
  • právne služby v oblasti ochrany osobných údajov

Vzdelanie

  • členka Slovenskej advokátskej komory od roku 2017 (advokátka)
  • Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, 2012 (Mgr.)