Anna Stančáková

T + 421 2 52 44 21 81
F + 421 2 52 44 21 82
anna.stancakova@bartosiksvaby.sk

Anna Stančáková ukončila magisterské štúdium práva v roku 2007. V advokátskej kancelárii Bartošík Šváby pôsobí od roku 2013 ako asociovaná advokátka. V súčasnosti sa venuje najmä poskytovaniu právneho poradenstva a zastupovaniu klientov pred súdmi v oblasti obchodného, občianskeho a pracovného práva.

Anna komunikuje plynule anglicky.


Praktické skúsenosti

 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti obchodného práva - zakladanie a zmeny rôznych typov obchodných spoločností, príprava kompletnej korporátnej dokumentácie (zakladacie dokumenty, stanovy, uznesenia valného zhromaždenia, zápisnice zo zasadnutí predstavenstva, poverenia a pod.), zmluvy o prevode obchodných podielov, akcionárske zmluvy, zmluvy o prevode podniku, právny audit a pod.
 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti práva nehnuteľností – právne analýzy vlastníckych vzťahov, prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam pre súkromné účely, ako aj pre účely realizácie developerských projektov, zriaďovanie vecných bremien a záložných práv, zmluvy o nájme nehnuteľností, zmluvy o správe nehnuteľností
 • sporová agenda súvisiaca s právami k nehnuteľnostiam (odstúpenie od kúpnej zmluvy k nehnuteľnostiam, určenie vlastníckeho práva k stavbám zhotoveným na základe zmluvy o dielo, vypratanie nehnuteľností na základe dlhodobého nájmu poľnohospodárskej pôdy a pod.)
 • poskytovanie pracovnoprávneho poradenstva - príprava pracovných zmlúv pre zdravotníckych zamestnancov a zamestnancov IT spoločnosti, dohody o zvýšení kvalifikácie, kolektívne zmluvy, interné normy, poradenstvo vo veciach porušenia pracovnej disciplíny, zodpovednosti za škodu a skončenia pracovného pomeru, zastupovanie klientov v súdnych konaniach)
 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej špedície a prepravy
 • agenda v oblasti správneho práva - zastupovanie v súdnych konaniach o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí a postupov správnych orgánov, poradenstvo v otázkach verejného obstarávania, poskytovania podpory Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, podnikania v oblasti energetiky a pod., príprava dokumentácie pre účely rôznych správnych konaní)

Vzdelanie a stáže

 • Členka Slovenskej advokátskej komory od roku 2012 
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 2012 (PhD. v odbore Občianske právo)
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 2007
 • Študijný pobyt na Georgetown University, Washington DC, USA, 2006

 • STANČÁKOVÁ, A.: K niektorým otázkam právneho postavenia účastníkov združenia bez právnej subjektivity (2. časť). In: Bulletin slovenskej advokácie. 2013, roč. XIX, č. 1, s. 44 – 48. ISSN 1335-1079.
 • STANČÁKOVÁ, A.: K niektorým otázkam právneho postavenia účastníkov združenia bez právnej subjektivity (1. časť). In: Bulletin slovenskej advokácie. 2012, roč. XVIII, č. 12, s. 34 – 38. ISSN 1335-1079.
 • VOJČÍK, P. et al.: Občianske právo hmotné. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-402-2.
 • STANČÁKOVÁ, A.: Preukazovanie dobrého mena ochrannej známky. In: Právo, veda a umenie. 2012, roč. 1, č. 1, s. 14 - 17. ISSN 1338-774X.
 • STANČÁKOVÁ, A.: Vystúpenie a vylúčenie účastníka zo združenia bez právnej subjektivity. In: Justičná revue. 2012, roč. 64, č. 11, s. 1308 - 1314. ISSN 1335-6461.
 • STANČÁKOVÁ, A.: Postavenie a význam zásad v rekodifikovanom súkromnom práve. In: Právní fórum. 2011, roč. 8, č. 7, s. 297 – 301. ISSN 1214-7966.